История на българската държава и право (680-1878). Второ допълнено издание

Напишете отзив

Цена:
Промо цена£9.08

Крайна цена на продукта, с включени такси

Описание

Историята на българската държава и право през Средновековието има за предмет зараждането и историческото развитие на отделните отрасли на правото – семейно, наследствено, договорно, етапите в развитието на наказателната репресия, видовете престъпления и наказания, съдебния процес. 

В книгата са разгледани държавното, административното и финансовото устройство на Първата и Втората българска държава, както и зараждането и развитието на феодалните отношения, които правото и държавните институции са във взаимна връзка и обусловеност. 

Новото в това допълнено и преработено издание на учебника е последната част пета – „Българските земи под османска власт“. 

Учебникът е предназначен за студентите по право, но представлява интерес и за по-широка читателска аудитория.

 


 

Съдържание: 

Глава първа. ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО КАТО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА

 • § 1. Предмет
 • § 2. Държавна и етническа територия
 • § 3. Сродни обществени науки
 • § 4. Периодизация
 • § 5. Учебници и учебни пособия

Глава втора. ИЗВОРИ ЗА ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И ПРАВО

 • § 1. Законодателни актове, законодателни и нормативни сборници 
 • § 2. Дарствени грамоти
 • § 3. Международни грамоти и договори
 • § 4. Други извори за историята на българската държава и право 

ЧАСТ ПЪРВА. СЪЩНОСТ, ИНСТИТУЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА

Глава трета. ОБРАЗУВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

 • § 1. Траки, славяни и прабългари – обществено-икономическо развитие
 • § 2. Образуване на българската държава
 • § 3. Държавно устройство – владетел, столица, граници
 • § 4. Значение и роля на държавата

Глава четвърта. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

 • § 1. Основни моменти в развитието на държавата
 • § 2. Понятие за държавата
 • § 3. Владетел
 • § 4. Народни събори
 • § 5. Съвет на великите боляри
 • § 6. Столично и провинциално болярство

Глава пета. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ВТОРАТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

 • § 1. Основни моменти в развитието на държавата
 • § 2. Владетел
 • § 3. Съвет на великите боляри
 • § 4. Провинциално управление
 • § 5. Войска

Глава шеста. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА

 • § 1. Додържавен период
 • § 2. Същност на феодалната формация
 • § 3. Развитие на феодализма. Феодална собственост
 • § 4. Зависимо население

ЧАСТ ВТОРА. ИСТОРИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО

Глава седма. Правоспособност и дееспособност

 • § 1. Правоспособност
 • § 2. Дееспособност
 • § 3. Правоспособност и дееспособност на чужденците

Глава осма. БРАК И СЕМЕЙНОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ 

 • § 1. Езически брак
 • § 2. Християнски брак
 • § 3. Годеж и брак според Еклогата и Закона за съдене на людете
 • § 4. Отношения между съпрузи и между родители и деца
 • § 5. Развод
 • § 6. Настойничество

Глава девета. НАСЛЕДЯВАНЕ

 • § 1. Наследяване по завещание
 • § 2. Наследяване по закон
 • § 3. Права и задължения на наследника

Глава десета. ДОГОВОРИ

 • § 1. Условия за развитие на стокообмена
 • § 2. Видове договори

ЧАСТ ТРЕТА. ИСТОРИЯ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРАВО
Глава единадесета. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО – ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

 • § 1. Развитие на наказателната репресия
  • а. Частно отмъщение
  • б. Откуп
  • в. Публичноправно наказание
 • § 2. Престъпление. Субект на престъплението
 • § 3. Вина

Глава дванадесета. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО – ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

 • § 1. Престъпления против държавата и вярата
 • § 2. Престъпления против телесния интегритет, честта и свободата на личността
 • § 3. Престъпления против нравствеността
 • § 4. Престъпления против собствеността

Глава тринадесета. НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО – ВИДОВЕ НАКАЗАНИЯ

 • § 1. Светски наказания
 • § 2. Духовни наказания

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА. 

Глава четиринадесета. ИСТОРИЯ НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС

 • § 1. Изграждане и развитие на съдебния процес
 • § 2. Съдопроизводство
 • § 3. Съдебни доказателства
 • § 4. Изпълнение на съдебните решения и присъди

ЧАСТ ПЕТА. БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ

Глава петнадесета. УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ОСМАНСКАТА ДЪРЖАВА

 • § 1. Централно управление
 • § 2. Военна организация
 • § 3. Провинциално управление
 • § 4. Режим на религиозно-народностна дискриминация и асимилация
 • § 5. Период на реформите (Tанзимат)

Глава шестнадесета. ОСМАНСКА ПРАВНА СИСТЕМА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 • § 1. Основни източници на мюсюлманското право
 • § 2. Шех-юл-ислям. Улеми
 • § 3. Медресета
 • § 4. Светско законодателство
  • а. Административно законодателство
  • б. Търговско законодателство
  • в. Наказателно законодателство
  • г. Правосъдие. Промени в съдопроизводството в епохата на реформите

Глава седемнадесета. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (ХV–ХIХ ВЕК)

 • § 1. Земи мюлк
 • § 2. Мирийски земи
 • § 3. Вакъфски земи
 • § 4. Земи за общо ползване
 • § 5. Пустеещи или мъртви земи

Глава осемнадесета. ФОРМИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

А. БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

 • § 1. Организация и управление на общините
 • § 2. Структура на общините
 • § 3. Общинско самоуправление
 • § 4. Общините по време на Възраждането

Б. БЪЛГАРСКИТЕ ЕСНАФСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

 • § 1. Ръководни органи
 • § 2. Структура на еснафските организации
 • § 3. Правораздавателна дейност

В. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ

 • § 1. Султанският ферман
 • § 2. Екзархийският устав

Глава деветнадесета. БОРБИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА

 • § 1. Ранни въстания
 • § 2. Хайдушко движение
 • § 3. Четническо движение
 • § 4. Вътрешната революционна организация

Глава двадесета. БЪЛГАРСКО ОБИЧАЙНО ПРАВО

А. ОБИЧАЙНО СЕМЕЙНО ПРАВО

 • § 1. Годеж и брак
 • § 2. Семейството – малко и голямо. Осиновяване и побратимяване
 • § 3. Отношения между съпрузи и между родители и деца
 • § 4. Развод. Настойничество

Б. ОБИЧАЙНО НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

 • § 1. Наследяване по завещание
 • § 2. Наследяване по обичайноправните разпоредби

В. ОБИЧАЙНО ДОГОВОРНО ПРАВО

 • § 1. Видове договори
  • а. Продажба
  • б. Наем на вещи
  • в. Заем
  • г. Влог
  • д. Залог
  • е. Наем на работа. Заемане на работа. Сдружение за обща работа
 • § 2. Форма на обичайните договори
 • § 3. Съдържание на обичайните договори

Г. ОБИЧАЙНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

 • § 1. Престъпления
  • а. Кражба
  • б. Повреда на имот
  • в. Телесна повреда
  • г. Обида и клевета
 • § 2. Неморални деяния
 • § 3. Наказания

Д. ОБИЧАЙНО СЪДОУСТРОЙСТВО И СЪДОПРОИЗВОДСТВО

 • § 1. Правораздавателни органи
 • § 2. Доказателствени средства

  Автор: Гълъбина Петрова
  Издателство: Сиби
  Година: 2009
  Брой страници: 376
  Корица: Мека
  ISBN: 9789547306127

Payment & Security

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Visa

Вашите данни за плащане се обработват сигурно. Ние не съхраняваме данни за кредитна карта, нито имаме достъп до информацията за вашата кредитна карта.

Цена за доставка за този продукт

Може да харесате

Последно разглеждани